JULIO 2019 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/open?id=1aGcIvCzFpPFUWbpRF4xKiYcNFYhqRw1D

JULIO 2019 XVB Programas sociales https://drive.google.com/file/d/1lK3HH7o2eMcLMXKcsYTKs2mCWyGxn5h-/view?usp=sharing

AGOSTO 2019 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/open?id=1iNggObI8ovSsIraa7pqURok2ll9d9G3L

AGOSTO 2019 XVB Programas Sociales https://drive.google.com/file/d/1OoS2WtdVbnnEc792kZY4N-JUUEaKMfcn/view?usp=sharing

SEPTIEMBRE 2019 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/open?id=1eNVIPxEMzGu8A6aCgl7O5svxwyhlAp2L

SEPTIEMBRE XVB 2019 Programas Sociales. https://drive.google.com/file/d/1rErA5SBt6NkY54N4HK3EykWPpiMCaDl6/view?usp=sharing

TERCER TRIMESTRE 2019 XVA Padrón de Beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/file/d/1ghasxSttMoPz771GEImMKf559oLQWJue/view?usp=sharing

TERCER TRIMESTRE 2019 XVB Programas Sociales. https://drive.google.com/file/d/10mMJ6slypYhCaq6YTP-Z0P6khCnzA3SF/view?usp=sharing

OCTUBRE 2019 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/open?id=1u7vYIis9lv2VQuiNF4tgIi3NqDtI0zAO

OCTUBRE 2019 XVB Programas Sociales. https://drive.google.com/file/d/1RWqhvR00pA44h3_IjVOZBqVRuiIUjyCT/view?usp=sharing

NOVIEMBRE 2019 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/open?id=1ceW0t6th54rYbCvZCutOXqVNR_OdpjMg

NOVIEMBRE 2019 XVB Programas Sociales. https://drive.google.com/file/d/1J98eQHqGuJ65qj8RlJFduOuJvbi8C8Iv/view?usp=sharing

DICIEMBRE 2019 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/open?id=1idMNznTGbtY0rgZOYS08oqWJPpenK2GV

DICIEMBRE 2019 XVB Programas Sociales. https://drive.google.com/file/d/1ySws0QqR6myKEdKuvYuu4vvCmCQZNdZM/view?usp=sharing

CUARTO TRIMESTRE 2019 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/file/d/1vs4bUIMow4VMzXwW6qbLFXlnILDkqfKx/view?usp=sharing

CUARTO TRIMESTRE 2019 XVB Programas sociales https://drive.google.com/file/d/1ussbaqQQ4umoojQTe3MhYxTOOPJMNXer/view?usp=sharing

ENERO 2020 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/open?id=1-fQzN5KwYJR0VDSfM9K3IIzigY-1C9df

ENERO 2020 XVB Programas Sociales. https://drive.google.com/file/d/1hW3akehgFzJO7AZHilIujBnWV_Zmxgn_/view?usp=sharing

FEBRERO 2020 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/open?id=174pEzGGzJwIlj51CQmZJ4XhoSPdI4W-W

FEBRERO 2020 XVB Programas Sociales. https://drive.google.com/file/d/1ZCrq3UM3WP9wWeAR32yJPxmu8pF6sKkf/view?usp=sharing

MARZO 2020 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/open?id=1F7ESM7O-jlGYdfnOUY8HW-P8zOZU6132

MARZO 2020 XVB Programas Sociales. https://drive.google.com/file/d/1xT3v9CLmqV46pN9UNyAtY8IkSwsByceT/view?usp=sharing

PRIMER TRIMESTRE 2020 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/file/d/1NDbRMfQWFtnr9O1mbSE6cvTscQRWvDJ4/view?usp=sharing

PRIMER TRIMESTRE 2020 XVB Programas sociales. https://drive.google.com/file/d/18BBOsFxaZiP6gBcEokquA5HgtktQNtJT/view?usp=sharing

ABRIL 2020 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/open?id=1shYtuxXunxVe6cNZyn7Y8mR3bTe0jeXk

ABRIL 2020 XVB Sociales. https://drive.google.com/file/d/1Es0Z6OYhVr_j9p8-2tAc53Rl_b0VJkw3/view?usp=sharing

MAYO 2020 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/file/d/1Rx5MVS4_whB9xgZJgPd1_V7ftxGe1lBH/view?usp=sharing

MAYO 2020 XVB Programas Sociales. https://drive.google.com/file/d/1lB5GBPb2V1452rX9JtkkIPyC0Cqz0XDp/view?usp=sharing

JUNIO 2020 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/file/d/1JapK2FFWsjmBsMy6ba3K1blHy7CvPp46/view?usp=sharing

JUNIO 2020 XVB Programas Sociales. https://drive.google.com/file/d/11eC9Jla-LKayg-iCACxf3pM3b71RGBCg/view?usp=sharing

SEGUNDO TRIMESTRE 2020 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/file/d/1s0TPWN3dPSEQypQZ_49I9X0biLBohYxH/view?usp=sharing

SEGUNDO TRIMESTRE 2020 XVB Programas Sociales. https://drive.google.com/file/d/1Fy_AeIikcKbXt-zoEdeh-lCYv5RFBaXL/view?usp=sharing

JULIO 2020 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/file/d/1k8cmjq1OiwRh9c73xh3dvljt_R_d_2vZ/view?usp=sharing

JULIO 2020 XVB Programas Sociales https://drive.google.com/file/d/1642oU0DxMTva3uotbZHcxSltWzxNmDSR/view?usp=sharing

AGOSTO 2020 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/file/d/18yQ2-yxoLn8dqkyirBzRrX0ozl2fqpMQ/view?usp=sharing

AGOSTO 2020 XVB Programas sociales https://drive.google.com/file/d/1axnK7Hu3qzLWeCjf1TpcYlK74QQk-JrC/view?usp=sharing

SEPTIEMBRE 2020 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/file/d/14oWCp8Zx7hpwUdXCnQ2GracMd2uA360m/view?usp=sharing

SEPTIEMBRE 2020 XVB Programas sociales https://drive.google.com/file/d/1Y5L-k3CwW-wuHZMCP40KFHZjEez5J8cE/view?usp=sharing

TERCER TRIMESTRE 2020 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/file/d/10UDq1sPvWdbpxJOBlf2-IQgErsRSgjfX/view?usp=sharing

TERCER TRIMESTRE 2020 XVB Programas sociales https://drive.google.com/file/d/1odzq5SNc9VQNxXBfdlTRuENJKeop9bXM/view?usp=sharing

OCTUBRE 2020 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/file/d/1oxOU7s2NGvNUtsP0pfG2cwdYgNPFme98/view?usp=sharing

OCTUBRE 2020 XVB Programas sociales https://drive.google.com/file/d/1gKCvydbkZxs365ZYDC7VEZqr9_ukbFNW/view?usp=sharing

NOVIEMBRE 2020 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/file/d/1ZxaW6qj6QKP9EdAWXVYqayiVFVrYQslK/view?usp=sharing

NOVIEMBRE 2020 XVB Programas sociales https://drive.google.com/file/d/12s1bB7OaMzgmBCT-6Gmdmcz35joB4afS/view?usp=sharing

DICIEMBRE 2020 XVA Padrón de beneficios de programas sociales https://drive.google.com/file/d/1F9DBspmDLi5WPPcUv25bQJXQQU3Jdeph/view?usp=sharing

DICIEMBRE 2020 XVB Programas sociales https://drive.google.com/file/d/1ZMBbwhBd52n1SG6eM-6-zHzzWxTUbU8M/view?usp=sharing

CUARTO TRIMESTRE 2020 XVA padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/file/d/1nMziPITYlpDZa8MQz592Zblj2KZRPrHK/view?usp=sharing

CUARTO TRIMESTRE 2020 XVB Programas sociales https://drive.google.com/file/d/1kJOEvaMxO92-Pqp_ftVU55zs2_YFLS6N/view?usp=sharing

ENERO 2021 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/file/d/1XO4VwVR5bL7PULFTXZvnP_5Xd9_JYM-Y/view?usp=sharing

ENERO 2021 XVB Programas sociales https://drive.google.com/file/d/1YnpSUxyFKG8qI6AqCK3GQ5lKzPyCC7ph/view?usp=sharing

FEBRERO 2021 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/file/d/1c1ys8bRrfN8pnyaJUK04ovSEHL3NJgrd/view?usp=sharing

FERBERO 2021 XVB Programas sociales https://drive.google.com/file/d/1Lzc65PYvfMcYQa0ZmKEZW3Xh5CpzEWSF/view?usp=sharing

MARZO 2021 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/file/d/1gDGfgHXj7sGNuoEDqPYSdFDoh_oKos9s/view?usp=sharing

MARZO 2021 XVB Programas sociales https://drive.google.com/file/d/1dIhzVqCXyjX5MQ7K3K3m11r4KW-McdE8/view?usp=sharing

ABRIL 2021 XVA Padrón de beneficiarios de programas sociales https://drive.google.com/file/d/1jG5ixqXbbzHwgP6L2Z8c_T3uZyzDyCaV/view?usp=sharing

ABRIL 2021 XVB Programas sociales

Categorías: Includis